:::: MENU ::::
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Owperacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

„Nasz przyjaciel robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów”


PROJEKT BEZPŁATNY

Okres realizacji projektu:
czerwiec 2014 r. – lipiec 2015 r.

kolozebateCEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 1000 uczniów oraz podniesienia jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 15 gimnazjach w Toruniu w okresie VI 2014 – VII 2015.

 

 

kolozebateUCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu jest 1000 uczniów/uczennic oraz 24 nauczycieli z 15 toruńskich gimnazjów. Udział w projekcie jest bezpłatny i dostępny dla wymienionych uczestników bez względu na płeć i stopień niepełnosprawności.